Skupština koja je najviši organ ima 15 članova, po tri člana iz svakog lokalnog udružanja. Upravni odbor čini 5 članova, po jedan predstavnik lokalnih udruženja. Tijela odlučivanja su Skupština i Upravni odbor. Skupština se sastaje jednom godišnje, a vanredna može i više puta. Upravni odbor se sastaje jednom u tri mjeseca a po potrebi i češće. Upravni odbor je organ upravljanja organizacije. Upravni odbor je izvršni organ Nacionalne asocijacije koji obezbjeđuje efikasno planiranje i vrši kontrolu nad finansijskim poslovanjem. Predsjednik Upravnog odbora je odgovoran za rukovođenje Upravnim odborom, saglasno odlukama Upravnog odbora, predstavlja Upravni odbor, brine o sprovođenju akata Upravnog odbora i potpisuje akta koje donosi Upravni odbor. Članovi Nacionalne asocijacije su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost. Sobzirom da smo oragnizacija koja podržava cross-disability pristup ciljna grupa koja je djelokrug rada nacionalne asocijacije su djeca i omladina koja imaju različite smetnje u razvoju : cerebralna paraliza, intelektualne smetnje, autizam, Down sindrom, West sindrom, oštećenje vida, sluha ili govora ali su nama značajne njihove očuvane sposobnosti i uvijek dajemo prioritet razvoju tih sposobnosti.

Predsjednik NARDOS-a

Savo Knežević 

Predsjednik NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ i predsjednik NARDOS-a. Angažovanjem u nevladinom sektoru od 2008. godine završio sam treninge na kojima sam stekao kompetencije za rad i upravljanje nevladinom organizacijom. Treninge su vodilie međunaraodne organizacije koje su jačale kapacitete lokalnih NVO (UNDP, Save the children UK ,Fakt,CRNVO,TACSO itd.). Učestvovao i bio član radnih grupa za izradu mnogih strateških dokumenata u Crnoj Gori.

Predsjednik upravnog odbora

Rasema Hekalo

Rasema Hekalo, NVO „Oaza“. Koordinirala na više projekata u udruženju kao i rad na administraciji projekata i budžeta, vođenje administracije udruženja, obuka za razvijanje volonterskog servisa. Učestvovala u izradi lokalnih planova u BijelomPolju: LP za djecu, LP u oblasti invalidnosti, LP za socijalnu inkluziju.

Član upravnog odbora

Milenko Đurišić

Milenko Đurišić predsednik NVO “Staze”. U nevladinom sektoru je od 2001. godine. Aktivno je uključen u rad nevladine organizacije od 2017. godine. Kompetencije za rad i vođenje nevladine organizacije stekao je kroz treninge koje su vodile domaće organizacije i Nardos sa ciljem jačanja kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija.

Članica upravnog odbora

Sabra Dečević

Predsjednica NVU “Djece Crne Gore”, profesor engleskog jezika (Filozofski fakultet-Nikšić), omladinski radnik-(A, B i B+ nivo- sertifikat fakulteta School of Education and Communication u Jönkoping-Švedska). Dvadeset godina iskustva rada u međunarodnim organizacijama u implementaciji projektnih aktivnosti vezano za inkluzivno obrazovanje, rad sa mladima, nastavnicima i roditeljima. Trener za obuku “Obrazovanjem protiv predrasuda”, ko-trener za program “Inkluzivno obrazovanje”.

Članica upravnog odbora

Stanica Lončar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.