“Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom – 2021”

01.02.2022. godine

Počeo sa realizacijom projekat koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava u oblasti zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama u razvoju od diskriminacije i promociju jednakosti na osnovu Javnog poziva „Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom-2021“, pod nazivom „Sprečavanje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta NVO”. Partner na projektu je NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju” iz Podgorice.

Opšti cilj programa: Smanjenje inersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i omogućavanje potpune ravnopravnosti sa drugim licima u svim oblastima uz jačanje kapaciteta organizacija koje djeluju na nacionalnom nivou.

Ciljna grupa: 5 organizacija članica NARDOS-a, 25 edukovanih osoba sa invaliditetom, roditelja djece sa smetnjama u razvoju kao i predstavnika vladinog sektora i agencije UN prisutnih na trodnevnoj obuci, 40 roditelja članova Nardos-a prisutnih na dva dvodnevna treninga i 30 djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Aktivnosti programa: 1.Organizovanje trodnevne obuke o UN Konvenciji o pravima OSI, 2.Organizovanje dvodnevnog seminara za NVO članice koalicije NARDOS, izrada Strateškog plana, 3.Organizovanje dvodnevnog seminara za NVO članice Nardos-a na polju PR i javno zastupanje, 4.Susreti djece i mladih sa smetnjama u razvoju, 5.Medijsko praćenje i predstavljanje projekta.

Vrijeme predviđeno za realizaciju programskih aktivnosti je 6 mjeseci. Odobreni budžet za realizaciju programa je 18.439,50 eura.

Finansiranje i održivost socijalnih usluga i inkluzivnih programa u zajednici kroz djelovanje NVO-a

Ovaj projekat NARDOS-a je podržan u okviru programa »De facto razvoj«, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo fAKT, a finansira Evropska unija u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva u Crnoj Gori (IPA Civil Society Facility Montenegro Programme 2016). Sa ciljem jačanja položaja nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti socijalne inkluzije, kao i međusektorskog djelovanja, Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – NARDOS sprovodi analizu ključnih izazova finansiranja i održivosti socijalnih usluga i inkluzivnih programa u zajednici kroz djelovanje NVO, u saradnji sa konsultantkinjom Nives Radeljić. Prvi dio ovog projekta je analiza,koja će nam poslužiti za dobijanje uvida iz perspektive različitih aktera i njihovih uloga u sprovođenju socijalne politike,gdje smo organizovali više sastanaka sa predstavnicima relevantnih institucija i organizacija koji su se sastali sa ekspertkinjom gđom Nives Radeljić.Cilj nam je da sa ovom analizom unaprijedimo kvalitet i kvantitet socijalnih usluga,a time zaštitu ljudskih prava najranjivijih grupa. Održavanje okruglog stola je jedna od ključnih aktivnosti u okviru našeg projekta analize izazova finansiranja i održivosti socijalnih usluga i inkluzivnih programa u zajednici kroz djelovanje NVO,koji realizujemo u saradnji sa konsultantkinjom gđom Nives Radeljić.Cilj okruglog stola je dobijanje uvida iz perspektive najrelevantnijih aktera u sprovođenju socijalne politike i njihova uloga,kao i zajedničko definisanje ključnih nalaza i preporuka.


Poziv za dostavljanje CV-ja 3 eksperta za formiranje tima za monitoring implementacije i efikasnost kreiranih Individualnih tranzicionih planova – ITP

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju “Staze” iz Podgorice raspisuje Poziv za dostavljanje CV-ja 3 eksperta za formiranje tima za monitoring implementacije i efikasnost kreiranih Individualnih tranzicionih planova – ITP. Poziv se realizuje u okviru projekta “Individualna tranzicija u socijalnoj inkluziji – ITISI “ koji NVU „Staze“ realizuje u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju -“NARDOS.CG”. Projekat se finansira od strane Evropske Unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz program IPA 2015. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 21.februar 2017.godine do 15 sati.