Daragi prijatelji, pozivamo Vas da nam se pridružite 20. novembra u Tuzima u KIC “Malesija” sa početkom u 18 časova da zajedno proslavimo Međunarodni dan djeteta. Tom prilikom organizujemo i donatorsko veče sa ciljem prikupljanja sredstava za održivost servisa podrške za djecu sa smetnjama u razvoju koja ove usluge koriste besplatno u Udruženju Djeca Crne Gore. Dobro nam došli!

Obuka o Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom

NVU “Zračak Nade” u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore “NARDOS”, realizuje projekat “Ostvarivanje prava bez diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa intelektualnim invaliditetom kroz edukacije i inovativne servise podrške životu u zajednici” koji je podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

U okviru projekta dana 21. i 22.10.2023. godine u hotelu Princess u Baru održala se Obuka o Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom. Treneri na istoj su bili: Svetlana Dujović, Sabra Decević i Nemanja Dujović.

Članovi plivačkog kluba osoba sa invaliditetom Mako nastup na trećem Međunarodnom paraplivačkom mitingu u Sarajevu završili su sa 14 medalja – osam zlatnih i po tri srebrne i bronzane.

Doprinos ovom izvanrednom uspjehu dali su i članovi Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Filip Šćepanović, Nikola Đukić, Tomas Radulović, Marija Marić i Ivana Kićović osvojivši tri zlate, jednu srebrnu i dvije bronzane medalje.

Takmičare je predvodio trener Boško Radulović.Organizatotor trećem Međunarodnom paraplivačkom mitingu u Sarajevu, na Olimpijskom bazenu Otoka, bio je sarajevski plivački klub Spid.

Održan dvodnevni seminar za izradu PR i Komunikacionog plana Nardos-a 2022-2025

Seminar je održan u hotelu “Iberostar” u Bečićima u periodu od 21-22.maja 2022.godine. Seminar je dio projekta „Sprečavanje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta NVO" koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Cilj projekta je smanjenje inersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i omogućavanje potpune ravnopravnosti sa drugim licima u svim oblastima uz jačanje kapaciteta organizacija koje djeluju na nacionalnom nivou. Na seminaru je prisustvovalo 27 učesnika, roditelji članovi lokalnih organizacija članica Nardos-a i stručni radnici, koji pružaju stručne usluge djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u institucijama sistema i u članicama Nardos-a.

POZIVNICA na okrugli sto „.Decentralizacija sistema socijalne i djecje zastite i pruzanje licenciranih usluga na lokalnom nivou” JU Dnevni centar za djecu sa smetniama u razvoju i lica sa invaliditetom Pijevija i NVU Zracak Nade” imaju zadovoljstvo da Vas pozovu da uzmete ucesce u radu okruglog stola koji de se organizovati u utorak, 29.03.2022. godine u period od 11:00h do 13:00h u hotel Podgorica u Podgorici

Okrugli sto se realizuje u okviru projekta “Razvoj i pruzanje licenciranih usluga socijalne djecije zastite za djecu i miade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pijevljima” koji kofinansiraju Evropska unija I Viada Crne Gore u okviru Programa za zaposljavanje, obrazovanje i socijalnu zastitu. Dio sredstava za kofinansirane projekta obezbjedili su Opstina Pljevija, Ministarstvo javne uprave, digitalnog drustva I medija, Ambasada Kraljevine Norveske, UNICEF i Grupa 484. Projekat se realizuje od 01 03.2020 god. do 31. 03.2022 god. ¡ usmjeren je na pobolisanje socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom, kao i pobolisanje sistema socijalne i djecije zastite u Crnoj Gori sa posebnim naglaskom na sever Crne Gore Glavne aktivnosti u projektu su: adaptacija prostora za dnevni boravak za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina, licenciranje Dnevnog centra Pljevija iNVU „Zracak Nade” i pruzanje usluga dnevnog boravka za OSI starije od 27 godina i Savjetovanja za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju i odrasla i stara lica sa invaliditetom, akreditacija dva programa obuke kod Zavoda za socijalnu i djecju zastitu, kreiranje i rad ICT platforme za podrsku pruzanju usluga socijalne i djecije zastite i jacanje kapaciteta strucnih radnika. Molimo Vas da Vase prisustvo a okruglom stolu potvrdite najkasnije do petka 25 03.2022. godine do 12h na mejl deplievlja @t-com.me. Ako Vi zbog drugih obaveza ne mozete da prisustvujete ovom dogadaju molimo Vas da delegirate drugog predstavnika vase Ustanove/Udruzenja.

Okrugli sto “Harmonizacija propisa sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom”

Restoran NIAGARA, Cijevna-Tuzi, 25.03.2022. godine

Postovani,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da ucestvujete na okruglom stolu „,Harmonizacija propisa sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom” koji ce se organizovati u petak 25.03.2022.godine sa pocetkom u 10:00 sati u restoranu Niagara (Kuce Rakica) Cijevna. Okrugli sto se realizuje u sklopu projekta ,,Saradnjom do boljeg polozaja LSI u Tuzima” koji implementira NVU „,Djeca Crne Gore” u saradnji sa Opštinom Tuzi. Projekat podrzava Centar za gradjansko obrazovanje (CGO) u okviru programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika -‘BASE, koji se finansira iz sredstava Evropske unije.

Zajednicki program Evropske unije i Savjeta Evrope „, Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku – faza II”

Blokiraj mržnju. Podijeli ljubav

Sport kao alatka za promociju inkluzije djece sa invaliditetom. Aktivnost je dio kampanje “Blokiraj mrznju. Podijeli lubav” za Crnu Goru u saradnji sa HF projektom « Kvalitetno obrazovanje za sve »

Okrugli sto i radionice

21.03.2022. i 23.03.2022. godine

Podgorica, 21.03.2022.

Okrugli sto / panel diskusija o obezbjedivanju inkluzivnih pristupa u obrazovanju i borbi protiv stereotipa (oš „,Bozidar Vukovic Podgoricanin”)

Strengthening Capacities of Social and Child Protection System in Montenegro

EuropeAid/140040/IH/SER/ME

Service Contract No. CFCU/MNE/092

Evaluacija Strategije razvoja socijalne i djeèje zastite u Crnoj Gori za period od 2018. do 2022. godine

UVOD:

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Vlade Crne Gore, kao korisniéka institucija projekta„»Jacanje kapaciteta sistema socijalne i djecje zastite ” koji finansira EU, pokrenula je inicijativu da se kroz Projekat sprovede zavr$a evaluacija implementacije postojete Strategije razvoja socijalne i djecje zastite u Crnoj Gori za period od 2018. do 2022. godine. U skladu sa preporukom same Strategije, „zavr§na evaluacija primjene Strategije i Akcionog plana sprove$te se kao eksterna nezavisna evaluacija, najkasnije $est mjeseci prije isteka vazenja Strategije”. Evaluacija Strategije se sprovodi u period od septembra do novembra 2021. Buduti da se proces sprovodenja Strategija zavrava na kraju 2021. godine, procijenjeno je da je vremenski okvir za ovaj zadatak odgovarajuci. Projektni zadatak za evaluaciju pretpostavlja evaluaciju primene Strategije i njenog postignuca u cetvorogodinjem vremenskom okviru, ukljucujuti i sumativne i formative elemente i koristenje clog skupa kriterijuma za ocenu OECD-a (takozvane DAC kriterijume)=, U dogovoru sa MFSS, evaluacija ce se fokusirati na sve aspekte sprovodenja Strategije koji mogu da daju opcije za proces buduceg srednjeroënog planiranja i donosenja odluka u oblasti socijalne i djecje zastite (SD) u Crnoj Gori.

Konferencija: Predstavljanje Nacrta Strategije za zastitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027

Datum i vrijeme: petak 03. decembar, 2021. godine, sa pocetkom u 10:00 casova Mjesto: Hotel CUE Podgorica, (Atlas Capital centar) sala GRAND room, Cetinjska 7, Podgorica

OBUKA: INDIKATORI SOCIALNE I DJECIE ZASTITE SA FOKUSOM NA USLUGE U ZAJEDNICI MJESTO

On-line, aplikacija ZOOM: https://us02web.zoom.us/1/87502163821 VRIJEME: 28. april 2021. godine, od 9.00 do 14.00

Opis obuke: Obuka ée omogutiti zaposlenima u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Zavodu za socijalnu i djeéju zastitu kao i predstavnicima lokalnih samouprava da dobiju prakticne informacije o indikatorima za Prijedlog indikatora omogucava povezivanje sa ESSPROS klasifikacijom EU (Evropski sistem integrisane statistike socijalne zastite za razvrstavanje) prema kojoj se podjela socijalne za$tite u sirem smislu vrsi na osnovu funkcija/rizika: invaliditet, bolest i zdravstvena za$tita, starost, gubitak izdrzavaoca/preziveli izdr¿avani ¿lanovi porodice, porodica/deca, stanovanje i socijalna iskljucenost neklasifikovana na drugom mjestu. Pored vrijednosti indikatora u datoj godini, neophodno da se prati i trend, kretanje vrijednosti indikatora tokom vremena, kao i kontekstualne informacije. Indikatori koristeni u ovoj analizi svrstani su u dvije grupe: I. Indikatori velicine programa i obima intervencije; I. Indikatori uëinka; dostupnost, efikasnost i kvalitet usluga. Indikatori velicine programa izracunavaju na osnovu podataka o ukupnom (stvarnom) broju korisnika i ekvivalentnom broju korisnika – prosto sabiranje broja korisnika usluga s razlicitim sadrzajem, programima i modelima pruzanja nije primereno i ne more dati pravi vid u velicinu programa. Usluge u pojedinim lokalnim zajednicama ne pruzaju se kontinuirano tokom cele godine, pa sei ova varijacija mora uzeti u obzir prilikom izracunavanja ekvivalentnog broja korisnika. Indikatori obima intervencije predstavljaju se kao rashodi za usluge socijalne za§tite i rashodi po stanovniku (EUR), odnos ukupnih rashoda za usluge i rashoda lokalnih budzeta. Takode, mogu biti stavljeni u odnos i rashodi prema drugim izvorima finansiranja (na primjer sredstva donatorskih programa) i ukupni rashodi za uslugu/e. Indikatori uinka predstavljeni su kao indikatori dostupnosti, efikasnosti i kvaliteta usluga. Indikator dostupnosti usluge defini§e se kao op»ta i hipoteticka stopa obuhvata. Opsta stopa obuhvata (OS0) itracunava se kao udeo (stvarnog) broja korisnika usluge u odgovarajutem dijelu populacije u op>tini, gradu, republici. Hipoteticka stopa obuhvata (HSO) izracunava se kao udeo ekvivalentnog broja korisnika u odgovarajucem djelu populacije u lokalnoj zajednici. se po satu pruzene usluge korisniku, uzimajuti u obzir model, trajanje i intenzitet pruzanja usluge. Indikatori za kvalitet usluge koji su predstavljeni su: a) udeo broja korisnika koji koriste uslugu od pruzalaca koji su licencirani u ukupnom broju korisnika usluge (%) i b) udeo broja korisnika pruzalaca usluge koje sprovode ispitivanje zadovoljstva korisnika uslugom u ukupnom broju korisnika (%). Obuku vodi; Milica Stranjakovié, konsultantkinja na projektu Jacanje kapaciteta sistema socijalne i djeci zastite u Crnoj Gori

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI „JA ZNAM ŠTA JE DISKRIMINACIJA, ZNAŠ LI TI?”

Postovani/e, Savez slijepih Crne Gore je u prethodnom period realizovao aktivnosti projekta pod nazivom: “Vrijeme je da kazemo NE diskriminaciji osoba ostecenog vida”, koji je finansijski podrzan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. Cilj Projekta je da podigne i unaprijedi nivo znanja o postovanju ljudskih prava uopste i suzbije i ublazi diskriminaciju u svim pojavnim oblicima, kao i omogucavanje ravnopravnosti u uzivanju ljudskih prava osobama ostecenog vida na lokalnom nivou. U cilju podizanja nivoa svijesti i zanja o uvazavanju prava osoba s invaliditetom bez diskriminacije i u skladu sa mjerama Akcionog plana za 2019-2020 Strategije za za§titu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021, realizovan je niz aktivnosti: treninzi za osobe ostecenog vida, okrugli stolovi za predstavnike osam lokalnih samouprava, izraden Vodic za borbu protiv diskriminacije za osobe ostecenog vida, kao i Prirucnik za smanjenje stepena diskriminacije za predstavnike lokalnih samouprava.

Br. 01-011/21-11672 12.11.2021.godine

Predmet: Okrugli sto a temu „Jednake mogućnosti za sve članove drustva-uklanjanje arhitektonskih, administrativnih i drugih barijera koje onemoguéavaju ravnopravan polozaj u drustvu

Postovani, Ministarstvo pravde ljudskih i manjinskih prava – Direktorat za zastitu i jednakost lica sa invaliditetom vas poziva da uzmete utesce na okruglom stolom pod nazivom „,Jednake moguénosti za sve ¿lanove drustva-uklanjanje arhitektonskih, administrativnih i drugih barijera koje onemoguéavaju ravnopravan polozaj u drustvu. Okrugli sto je jedna od aktivnosti, koja je planirana Akcionim planom za implementaciju Strategije za zastitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017 -2021. Osim predstavnika Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, predstavnika Zastinika ljudskih prava i sloboda i dr Damjana Tatica, ¿lana Komiteta UN o pravima lica sa invaliditetom u proslom sazivu, na okruglom stolu ée ucestvovati predstavnici ministarstava, lokalne samouprave, medunarodnih organizacija i organizacija lica sa invaliditetom Dogadaj ée se organizovati u hibridnom formatu, u ¿etvrtak, dana 18.11.2021 godine u plenarnoj Sali stare zgrada Vlade CG, kao i putem zoom aplikacije, sa potetkom u 8.30 h u trajanju od dva sata, Zbog ogranidenog broja mjesta u sali, usljed pandemije izazvane COVID 19 virusom, molimo vas da potvrdite na koji nacin cete uzeti udesce (prisustvom ili putem on line platforme), najkasnije do ponedjeljka, do 10 h.

Završna konferencija projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i djecje zaštite

ZA EVROPSKE POLITIKE SOCIJALNE I DJECIE ZASTITE U CRNOJ GORI

Hotel Ramada (sala Lesendro), Podgorica, 15. novembar 2021. godine

POZIVNO PISMO

Poštovani/e, Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete uceste u Webinaru za èlanove/ice radnih grupa za reformu sistema procjene invaliditeta, koji organizuje Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) preko Zoom platforme u petak, 1. oktobra 2021. godine, sa pocetkom u 11:00 h.

Webinar se organizuje u okviru projekta „,EduAkcija za prava osoba s invaliditetom” (Eduction for Disability Rights) kojeg finansira Evropska Unija kroz projekat „,Reforma sistema utvrdivanja invaliditeta u Crnoj Gori” Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Crnoj Gori. Tema ovog Webinara je proces vjestacenja invaliditeta zasnovan na modelu Ijudskih prava pristupa invaliditetu. Webinar ée voditi dr Mark Pristli (Mark Priestley), profesor na predmetu Politika invaliditeta na fakultetu sociologije i socijalne politike Univerziteta Lids (the School of Sociology and Social Policy – the Faculty of Social Sciences, at the University of Leeds) u Velikoj Britaniji. Njegov doktorski rad se bavio proudavanjem politike invaliditeta u sprovodenju politike samostalnog zivota i brige o zajednici. Koautor je Izvjestaja Akademske mreze evropskih stručnjaka za invalidnost (ANED) ,Procjena invaliditeta u evropskim driavama ANED sinteticki izvestaj” koji je izraden u decembru 2018. godine i obuhvata analizu sistema procjene invaliditeta u 35 evropskih zemalja. U okviru Webinara éete imati priliku da èujete o razlicitim iskustvima zemalja Sirom Evrope u pogledu razvoja i sprovodenja sistema procjene invaliditeta, kao i da postavite sva pitanja i razmjenite misljenja o pristupu kojim Crna Gora treba da ide. Ovo ce Vam omoguciti da steknete znanje, dobijete savjete i steknete uvid u dobre i lose prakse od drugih zemalja sa dugogodisnjim iskustvom u ovoj oblasti, što će u krajnjem, nadamo se, pozitivno uticati na Vas angažman u radu radnih grupa za reformu sistema procjene invaliditeta pri Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, odnosno Institutu za javno zdravlje. Nadamo se da éete prepoznati znadaj ovog dogadaja i odazvati se nasem pozivu. Molimo Vas da svoje učešće na Webinaru potvrdite najkasnije do četvrtka , 30. septembra 2021. godine, u 12:00 h na e-mail imiboke@gmail.com

Dvodnevna obuka za osnazivanje mladih i odraslih lica a invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije

Aktivnost obučavanja mladih i odraslih lica sa smetnjama u razvoju za učešće u političkom životu bez diskriminacije u skladu sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Diskriminacijom po osnovu invaliditeta u oblasti politièkog i javnog Zivota, licu ili grupi lica sa invaliditetom, smatra se: uskracivanje, ogranicavanje ili otezavanje ostvarivanja prava na braéno pravo; uskracivanje prava na samostalno glasanje ili glasanje uz pomoé asistenta; onemogucavanje, ogranicavanje ili otezavanje pristupa, kretanja, boravka i rada u prostorijama politiëkih partija; uskracivanje ili ogranicavanje prava na kandidovanje, imenovanje i izbor na javnu funkiju licu sa invaliditetom ako seta prava u istoj ili slinoj situaciji ne uskracuju ili ne ogranicavaju drugim licima; nepreduzimanje i nesprovodenje propisa i mjera za stvaranje uslova za puno i efikasno uceste lica sa invaliditetom u vrenju javnih funkcija; odbijanje zahtjeva i utvrdivanje posebnih uslova za uclanjenje lica ili grupe lica sa invaliditetom u nevladine organizacije; uskracivanje ili ogranicavanje prava lica sa invaliditetom da bira i bude biran u organe upravijanja javnih ustanova, nevladinih organizacija i drugih institucija, kao i da efikasno obavlja du¿nosti i javne funkcije na svim nivoima vlasti uz pomo tehnologija za pomoé licima sa invaliditetom. Ova oblast je uredena Zakonom o izboru odbornika poslanika, kao i podzakonskim aktima Dravne izborne komisije. Ovo se posebno odnosi na omogucavanje licima sa invaliditetom jednake moguénosti u izbornim aktivnostima kao i sprovodenje kampanje za podizanje svijesti o ukljucivanju lica sa invaliditetom u politicki i javni zivot.