VIZIJA

Crna Gora inkluzivno, ravnopravno društvo ostvarenih prava i jednakih mogućnosti.

misija

Doprinos uključivanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju u društvenu i radnu sredinu podrškom razvoju usluga zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, jačanje porodice kao i podizanje nivoa svijesti društva o njihovim pravima i mogućnostima.

glavni cilj

Unapređenje ostvarivanja ljudskih prava, sa posebnim akcentom na prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

O NAMA

O Nacionalnoj asocijaciji roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju – NARDOS

Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore „NARDOS“ osnovana je 27. jula, 2010.god. Članice NARDOS-a su lokalna udruženja roditelja: „Prvo udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama“ iz Podgorice, Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „STAZE“ iz Podgorice, Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ iz Pljevlja, Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Oaza“ iz Bijelog Polja, NVU „Nova šansa u Novom“ iz Herceg Novog i NVU “Djeca Crne Gore” iz Opštine Tuzi. Nacionalna asocijacija osnovana je da bi se obezbijedilo kvalitetnije zastupanje prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju na nacionalnom nivou i da bi se unaprijedila saradnja sa resornim ministarstvima i institucijama koje na nacionalnom nivou rade na rješavanju problematike djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Osobe koje su članovi rukovodećeg tima NARDOS-a u prethodnom periodu učestvovale su u radnim grupama koje su radile na kreiranju i izradi mnogih politika i nacionalnih dokumenata koje je Vlada Crne Gore usvojila u prethodnom periodu a odnosile su se na inkluziju i ostvarivanje prava djece i omladine sa smetnjama u razvoju u našoj zemlji. Najznačajnije angažovanje ostvareno je u izradi sledećih strateških dokumenata: Strategija za integraciju OSI, Strategija razvoja socijalne i dječije zaštite i Strategija inkluzivnog obrazovanja. Predstavnici NARDOS-a su učestvovali u izradi normativnih akata za definisanje standarda usluga za podršku životu u zajednici koji su iz oblasti socijalne i dječje zaštite kao i na izradi Lokalnih planova razvoja usluga socijalnie zaštite u lokalnim zajednicama. Predstavnici NARDOS-a su dio tima koji je zadužen za edukaciju lokalnih komisija za usmjeravanje djece sa smetnjama u razvoju u vaspitno obrazovni sistem i bili članovi radne grupe koja je radila na Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju i vaspitanju djece sa smetnjama u razvoju. Veliki doprinos predstavnici NARDOS-a dali su u izradi mnogih izvještaja koje je Crna Gora uradila u predhodnom periodu kako ispred institucija tako i ispred nevladinog sektora.

CILJEVI

Ciljevi Nacionalne asocijacije

▪Unapređenje ostvarivanja ljudskih prava, sa posebnim akcentom na prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica

▪ Monitoring i promocija prava djece i omladine sa smetnjama u razvoju

▪ Razvijanje programa za uključivanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju u sve segmente društvenog i ekonomskog života

▪Iniciranje razvoja obrazovnog sistema, sistema socijalne i zdravstvene zaštite za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

▪Razvijanje servisa podrške za pružanje usluga za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju na teritoriji Crne Gore

▪Razvijanje saradnje i partnerstva sa drugim NVO kao i sa donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou

▪Podsticanje učešća djece i omladine sa smetnjama u razvoju kroz različite oblike udruživanja sa vršnjacima

▪ Jačanje kapaciteta djece i omladine sa smetnjama u razvoju za samozastupanje

▪ Pružanje psiho-socijalne podrške porodicama djece i omladine sa smetnjama u razvojua